Chuyển đến nội dung chính

Lâm Đồng “soi” Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh

 

Công ty Sài Gòn Đại Ninh được yêu cầu cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan về đất đai tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Lâm Đồng “soi” Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa hướng dẫn và đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (sau đây gọi tắt là Công ty Sài Gòn Đại Ninh) báo cáo, làm rõ một số nội dung về Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh báo cáo, làm rõ tình hình thực hiện Dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp; báo cáo cụ thể những hạng mục đã đầu tư, những hạng mục chưa đầu tư; làm rõ kể từ khi được UBND tỉnh gia hạn tiến độ thực hiện đến nay, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã thực hiện được những hạng mục, công trình gì; nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải có văn bản xác nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính (đến thời điểm đề nghị gia hạn đưa đất vào sử dụng) của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Công ty Sài Gòn Đại Ninh cam kết cụ thể về thời gian, lộ trình, các biện pháp thực hiện để hoàn thành dự án và cam kết nếu hết thời gian gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng thì bị chấm dứt hoạt động (hoặc thu hồi) vô điều kiện; văn bản chứng minh nguồn vốn đảm bảo tiếp tục thực hiện dự án.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh có báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng, hiện trạng tài nguyên rừng tại dự án đến thời điểm xin gia hạn thêm thời gian đưa đất vào sử dụng.

Bên cạnh đó, Công ty Sài Gòn Đại Ninh chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến hiện trạng tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp tại dự án đến thời điểm công ty xin gia hạn đưa đất vào sử dụng theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5778 nêu trên.

Trước đó, ngày 2/10/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 6343 cho rằng, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014 và các quy định chi tiết thi hành, trong thời gian qua, các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh đã rà soát, kiểm tra, thanh tra và thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất thực hiện dự án, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số lúng túng, chưa thống nhất về thẩm quyền giải quyết, trình tự thực hiện… Từ đó, để tiếp tục thực hiện việc gia hạn, giãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sau khi rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai thì các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai (gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất…).

Đối với trường hợp người sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai, có nhu cầu và văn bản đề nghị gia hạn sử dụng đất, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét cụ thể, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo quy định về đất đai…

Trước đó, ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1081 về việc sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Kết luận thanh tra 929 về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (hay còn gọi là Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt).

Cụ thể, Thông báo kết luận số 1081 nêu: “Liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư: UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết; đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Trường hợp công ty vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiểm tra lại tính pháp lý của Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền; chỉ đạo rà soát, yêu cầu công ty nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án (nếu có) theo quy định”.

Tại Kết luận thanh tra số 929 (ngày 12/6/2020), Thanh tra Chính phủ chỉ ra các vi phạm tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Kết luận thanh tra 929 cho rằng, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án. Theo đó, đến ngày 9/10/2018, công ty nợ 262.468 triệu đồng, trong đó tiền sử dụng đất nợ từ năm 2014 là 158.238 triệu đồng, tiền phạt chậm nộp là 104.230 triệu đồng, thi công chậm tiến độ (theo Giấy chứng nhận đầu tư, đến ngày 31/12/2018, dự án đã hết hạn đầu tư - PV), để lấn chiếm đất, phá rừng, nợ tiền bồi thường lâm sản và môi trường rừng với số tiền 6.660 triệu đồng… nên Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.

Ngày 25/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 489, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Đề xuất này diễn ra sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 929 (ngày 12/6/2020), trong đó đề cập những vi phạm tại dự án này.

Tuy nhiên, sau Kết luận thanh tra 929, Công ty Sài Gòn Đại Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng… cho công ty tiếp tục thực hiện dự án (giãn tiến độ, điều chỉnh dự án) và xin được phục hồi nghĩa vụ tài chính.

Ngày 18/1/2021, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất tạm thời chưa xem xét đề xuất chấm dứt hoạt động Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo Kết luận thanh tra Chính phủ để chờ ý kiến kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh đối với Kết luận thanh tra số 929 (ngày 12/6/2020) của Thanh tra Chính phủ.

Đáng chú ý, ngày 9/10/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản 2020, điều chỉnh diện tích đất ở đã được chuyển đổi từ năm 2012 trở về trạng thái đất chuyên dùng. Từ đó, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền 262.468 triệu đồng (!). Theo Thanh tra Chính phủ, văn bản này thể hiện sự tùy tiện và chưa phù hợp với mục tiêu dự án "thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh".

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh “khai sinh” vào năm 2010. Đáng chú ý, diện tích thực hiện dự án lên đến 3.595 ha, “vắt” qua 4 xã Phú Hội, Tà Hine, Ninh Loan và Ninh Gia của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng điều khiến công luận quan ngại hơn, vẫn là hơn 1.000 ha đất rừng (trong đó 342,659 ha đất rừng tự nhiên) được giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Nhiệt Băng
baodautu.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l