Chuyển đến nội dung chính

Triển khai các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021

 Ngày 2-7, UBND thành phố ban hành Công văn số 4101/UBND-SNN giao các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 và triển khai chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, giao UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 9474/KH-UBND ngày 21-11-2017 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8-8-2017 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vộ và phát triển rừng. Tăng cường thực hiện tốt trách nhiệm quản Ịý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo phân công, phân cấp theo quy định của Luật Lâm nghiệp, đặc biệt chú trọng công tác chống chặt phá rừng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phượng châm “4 tại chỗ”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày nắng nóng cao điểm.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường có rừng tuyệt đối không cấp phép cho các chủ rừng xử lý thực bì khi có dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của địa phương.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương, sở, ngành thực hiện nghiêm Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tiếp tục rà soát tham mưu Chù tịch UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 1-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Khi có xảy ra cháy rừng phải kịp thời đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, làm việc với Công an thành phố đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định được phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt kết quả điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, kết luận Thanh tra của Chính phủ phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của thành phố; Thực hiện cắm mốc ranh giới rừng; điều tra đa dạng sinh học rừng; xây dựng chương trình quản lý rừng bên vững; thực hiện dự án giám sát rừng.

Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép triển khai kế hoạch “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ vào Chương trình phát triển lâm nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng thay thế và thu - chi tiền dịch vụ môi trường rừng trong năm 2021 và các năm tiếp theo đúng quy định. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường các biện pháp kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ và động vật hoang dã, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng nghiêm túc tại các vị trí, khu vực rừng trọng điểm; thường xuyên tổ chức kiểm tra không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29,39.

UBND thành phố cũng giao Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương có rừng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu cây gỗ lớn trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của Hội đồng nhân dân thành phố. Rà soát các văn bản do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành thời gian qua liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, đối chiếu với Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, kịp thời đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sau khi chiến lược phát triền lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các hạng mục sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển trình Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đầu tư công trung hạn theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục pháp lý về: thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gắn với thu hồi rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; giao, cho thuê đất gắn với giao, cho thuê rừng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đúng quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp. Khi thực hiện các dự án có rừng thì thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất phải đồng bộ với thu hồi rừng, giao rừng theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện có rừng chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch sinh thái có trách nhiệm quản lý, ngăn ngừa nguy cơ gây cháy rừng do khách du lịch gây ra; tổ chức các tổ, đội chữa cháy rừng tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, các chủ rừng trong các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát quy hoạch phát triển hài hòa giữa du lịch sinh thái với bảo tồn thiên nhiên tại các khu rừng đặc dụng theo hướng hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên để xây dựng công trình dịch vụ du lịch.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử thành phố và đề nghị Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng thường xuyên phát các bản tin cảnh báo cháy rừng từ cấp III trở lên; tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản.

Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, chống người thi hành công vụ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác phòng cháy rừng tại các địa phương, đơn vị, chủ rừng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, công cụ, dụng cụ tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

THÁI BÌNH

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l