Phú Yên thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh

 Bảo tồn thiên nhiên, phòng hộ, phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đó là mục tiêu chung cần giải quyết trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh Phú Yên.

Theo đó, kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể cần thực hiện gồm:

Mục tiêu kinh tế: Quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất rừng sản xuất của tỉnh, trong đó, đưa vào sử dụng hiệu quả khoảng 43 nghìn ha đất trống chưa có rừng. Thực hiện hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng và ổn định công tác quản lý, bảo vệ và tổ chức sản xuất theo đề án được duyệt (giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức là 94.029,84 ha; đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng là 112.627,15 ha). Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất quản lý bền vững có xác nhận năm 2025 đạt 30% và 50% vào năm 2030.  Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 150 ha/năm; phục hồi rừng phòng hộ, đặc dụng: 1.000 ha/năm; trồng rừng sản xuất: 6.000 ha/năm.  Đổi mới mô hình tăng trưởng từ dựa vào mở rộng diện tích và khối lượng sang tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm lâm nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần và đến năm 2030 tăng 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020. Phát triển kinh tế lâm nghiệp với kim chỉ nam là phát triển rừng bền vững. Trong đó, tập trung mở rộng quy mô rừng gỗ lớn đạt khoảng 10% tổng diện tích rừng trồng bình quân hàng năm; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm đạt 200 ngàn m3 /năm; tăng sinh khối rừng trồng đạt bình quân 15-20 m3 /ha/năm; phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5,0% đến 5,5%/năm.  Đa dạng hóa nguồn thu từ rừng phù hợp với quy định của pháp luật: Phát triển mô hình liên doanh, liên kết thực hiện các đề án, dự án du lịch sinh thái rừng, trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại các Ban quản lý rừng; thí điểm thực hiện chi trả phí dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng…

Mục tiêu về xã hội: Phấn đấu đến năm 2030, 100% hộ gia đình miền núi được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng có thu nhập và cuộc sống ổn định từ hoạt động lâm nghiệp. Giảm dần số người vi phạm Luật Lâm nghiệp hàng năm khoảng 10%.  Đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số làm lâm nghiệp tăng trên 2 lần so với năm 2020; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 02%.

Mục tiêu về môi trường: Tập trung huy động nguồn lực xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án đầu tư lâm nghiệp để khôi phục, phát triển hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ đầu nguồn của tỉnh; đến năm 2025, xây dựng hoàn chỉnh các khu rừng đặc dụng, phòng hộ thuộc các Ban quản lý rừng (khoảng 100 nghìn ha rừng) nhằm đảm bảo an ninh môi trường, hạn chế thiên tai, thảm họa thiên nhiên; xây dựng nền tảng để duy trì ổn định cơ cấu phát triển ngành lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2030. Giảm thiểu tối đa các vụ phá rừng, cháy rừng nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn về môi trường sinh thái, đời sống, xã hội của cộng đồng và an ninh môi trường. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt và giữ ổn định 48% đến năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh việc phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp của từng cấp, ngành, địa phương và người đứng đầu trong hệ thống tổ chức nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Vận động các hộ gia đình sống gần rừng, ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng và tham gia chữa cháy rừng. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh ranh giới, tiến tới hoàn thiện hồ sơ giao đất, giao rừng, xây dựng hồ sơ quản lý toàn bộ diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng đến từng đơn vị chủ rừng, đặc biệt là các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỉ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021): Tổ chức phát động và triển khai thực hiện Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào công tác lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR...

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này; xây dựng các chương trình, đề án, dự án trọng điểm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT để thực hiện Chiến lược và Kế hoạch. Hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án… để triển khai kế hoạch của tỉnh và Chiến lược của trung ương.

Thủy Loan

Nhận xét