Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

 (HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận số 574-KL-TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QL, BV&PTR).


Người dân xã Tân Minh (Đà Bắc) khai thác diện tích rừng trồng, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của BTV Tỉnh ủy, gắn với các nghị quyết của chi, đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển KT – XH hằng năm, 5 năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền và của chủ rừng về công tác BV&PTR, phòng cháy, chữa cháy. Chú trọng xây dựng những mô hình QL, BVR, phòng cháy, chữa cháy; các mô hình thâm canh rừng, trồng rừng, chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn hiệu quả kinh tế cao.

Tăng cường trách nhiệm QLNN của cấp ủy, chính quyền địa phương; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, chính quyền, cơ quan, tổ chức đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về QL, BV&PTR xảy ra thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN thông qua tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác BV&PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đẩy mạnh công tác phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đổi mới tư duy trong công tác QLNN về rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt là trong công tác phát triển rừng, tạo cơ chế thông thoáng, thu hút đầu tư vào phát triển lâm nghiệp, chế biến lâm sản.

Xây dựng chính sách về BV&PTR theo hướng đảm bảo lợi ích của những người làm nghề rừng, những người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, tạo động lực thu hút đầu tư cho công tác BV&PTR, đặc biệt là chính sách đồng quản lý trong công tác này.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của BTV Tỉnh ủy. Giám sát việc thực hiện trách nhiệm QLNN về BV&PTR của chính quyền các cấp, lực lượng kiểm lâm và ngành chức năng liên quan. 


H.N (TH)

Nhận xét