Quảng Ngãi: Lợi dụng dịch bệnh Covid 19 để phá rừng trái pháp luật

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến chỉ đạo tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp về việc xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Ngày 20.10.2020, ông Võ Phiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Công văn số 5090/UBND – NNTN về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Lợi dụng dịch bệnh Covid 19 để phá rừng trái pháp luật

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19, một số đối tượng đã lén lút khai thác gỗ rừng tự nhiên, phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất, trồng rừng,… Các vụ việc xảy ra có lúc, có nơi gây bức xúc trong dư luận.

Từ thực tiễn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao rừng gắn với giao đất trên địa bàn; kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, giao rừng nhưng không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai. Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm minh và buộc khôi phục lại rừng đã phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đề xuất cấp thẩm quyền đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ thiệt hại lớn về rừng, tác động xấu đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vùng dự án,…

Nhận xét