CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

 Theo Hiệp định CPTPP, Australia cam kết xóa bỏ ngay khi CPTPP có hiệu lực với phần lớn dòng thuế gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam.


Trong CPTPP, Australia cam kết xóa bỏ ngay khi CPTPP có hiệu lực với phần lớn (124/129) dòng thuế gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam (tức là từ ngày 14/1/2019 – ngày CPTPP có hiệu lực với Việt Nam).

Riêng với 5 dòng thuế gồm 4 loại ván sợi HS. 4411.12.90, 4411.13.90, 4411.14.90, và 4411.93.00, và HS 9403.30, Australia duy trì mức thuế MFN hiện tại (5%) đến năm thứ 4 tính từ khi CPTPP có hiệu lực (tức là đến năm 2021), sau đó sẽ xóa bỏ hoàn toàn.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh cam kết thuế quan của Australia trong CPTPP và AANZFTA

Trước CPTPP, giữa Việt Nam và Australia đã có một FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia, New Zealand (AANZFTA).

Trong AANZFTA, Australia cũng đã cam kết xóa bỏ ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010) đối với phần lớn các dòng thuế gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam, ngoại trừ 5 sản phẩm (gồm 4 loại ván sợi mã HS 4411.12.90, 4411.13.90(1), 4411.14.90(1), 4411.93.00; và đồ gỗ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng - 9403.30). 5 sản phẩm này Australia có quyền duy trì thuế 5% đến năm 2020 mới xóa bỏ.

Như vậy, đối với gỗ và các sản phẩm gỗ, cam kết trong CPTPP hầu như tương tự AANZFTA, có hạn chế hơn (do lộ trình loại bỏ thuế chậm hơn) so với AANZFTA ở 5 sản phẩm nêu trên.

Nhận xét