Thương nhân xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ sẽ phải khai báo tự nguyện năng lực sản xuất?Thông tin kê khai liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ gồm tên thương nhân, số giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư...

Bộ Công Thương đang dự thảo và lấy ý kiến góp ý Thông tư qui định về khai báo tự nguyện thông tin về năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ.

Cụ thể, theo dự thảo, Thông tư này qui định về việc khai báo tự nguyên các thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán của các thương nhân sản xuất gỗ dán để trực tiếp xuất khẩu sang Mỹ hoặc bán cho thương nhân khác để xuất khẩu sang Mỹ.

Theo đó, việc kê khai thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán là tự nguyện, thương nhân kê khai thông tin tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin do mình kê khai. Sau khi kê khai, mỗi thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ được cấp tự động một mã số tham chiếu.

Bộ Công Thương công bố công khai mã số tham chiếu và các thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán của các thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ tự nguyện kê khai trên Hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.

Thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ tự nguyện kê khai thông tin liên quan đến năng lực sản xuất trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn.
Đồng thời có trách nhiệm chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi về hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thông tin có liên quan đến thương nhân.

Các thông tin kê khai liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ gồm: tên thương nhân bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có); số giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy phép kinh doanh; tên người đại diện theo pháp luật; mã số thuế; địa chỉ trụ sở chính; web, fax, e-mail (nếu có); danh mục cơ sở sản xuất gỗ dán theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp Cục Xuất nhập khẩu sẽ xây dựng, hoàn thiện Hệ thống điện tử cấp tự động mã số tham chiếu và đăng kí thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ của thương nhân trong quí I/2020.

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Hiệp hội ngành hàng sẽ tổ chức phổ biến, hướng dẫn về Hệ thống điện tử cấp tự động mã số tham chiếu và đăng kí thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ.

Trong đó, Cục Xuất nhập khẩu là đơn vị đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước xác minh, xử lí các vi phạm liên quan đến việc kê khai thông tin liên quan đến thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ trong trường hợp Mỹ yêu cầu hoặc phát hiện dấu hiệu khai báo không trung thực.

Nhận xét