Phú Yên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng

 

Phú Yên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng (25/09/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Chỉ thị 20/CT-UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp cả về tính chất và quy mô nhưng chưa được kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân; đặc biệt là các khu rừng tự nhiên vừa giao trả lại cho địa phương sau khi rà soát, sắp xếp lại các Ban quản lý rừng, các vùng rừng giáp ranh, các diện tích rừng đã giao, khoán cho hộ gia đình đã bị xâm hại nghiêm trọng.

Để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, đảm bảo kỷ cương pháp luật, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân hiểu và thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong từng cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức người dân trong đấu tranh phòng chống các hành vi phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình Hành động số 03/CTr-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và thương mại lâm sản. Tổ chức truy quét nạn phá rừng, khai thác rừng trái phép tại những khu rừng tự nhiên, rừng giáp ranh (giữa các tỉnh, huyện); cương quyết điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, hủy hoại môi trường sống của cộng đồng và xã hội; xử lý trách nhiệm hành chính và bồi thường những thiệt hại về rừng do họ gây ra, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, chuẩn bị kịch bản, phương án phối hợp, huy động nguồn lực đủ mạnh, kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp để phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát kịp thời các hoạt động phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý không thành điểm nóng, nhằm đảm bảo mục tiêu giữ được rừng và môi trường rừng; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp để có biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo kỷ cương pháp luật.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, điều chỉnh diện tích của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để tiến hành giao lại cho địa phương; đối với những diện tích có rừng giao lại cho địa phương phải được tổ chức bảo vệ tốt, tránh lợi dụng quá trình chuyển giao rừng để phá rừng lấy đất sản xuất, nhất là những diện tích rừng tự nhiên. Đồng thời, khẩn trương rà soát diện tích rừng tự nhiên các địa phương đang quản lý sử dụng để điều chuyển cho Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, bảo vệ theo đúng quy định.

Các địa phương có rừng phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương xã hội hoá lâm nghiệp, tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ rừng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các phương án theo đúng quy định.

Vĩnh Ái

Nhận xét